Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENUS.PL Z DNIA 01.07.2020 roku

1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie sklepu Senus.pl:
1. Sprzedający/Senus Group – Senus Group sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 19/6, 38-400 Krosno, posiadający nr NIP: 6842655934, REGON: 385198877, BDO: 000437208, konto bankowe: Santander Bank Polska, numer rachunku: 69 1090 2590 0000 0001 4416 8691, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy nr XII, pod numerem KRS 0000821837, kapitał zakładowy: 30,000 zł.
2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym ;
3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Senus;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.senus.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i zakupić Towar;
6. Towar – wszelkie produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym również te, które sprzedawane będą w tzw. przedsprzedaży (preorder);
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności cenę oraz rodzaj i liczbę Towaru; 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Senus a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Formularz rejestracyjny – funkcjonalność sklepu www.senus.pl, za pomocą której Kupujący może utworzyć swoje konto użytkownika, umożliwiające dokonywanie zakupu Towarów;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.);
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.senus.pl, w tym zasad zawierania za jego pośrednictwem Umów sprzedaży, składania Zamówień, dostarczania zakupionego Towaru Klientowi, sposobów płatności, rodzajów wysyłki i dostawy wraz z ich kosztami, sposobów skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a także form składania reklamacji i ich rozpatrywania.
1a) W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i skorzystania przez Klienta z promocji polegającej na zwrocie określonej kwoty na konto Klienta bądź saldo Klienta w sklepie Senus, kwota zwrotu będzie proporcjonalna do wartości przedmiotów wyszczególnionych w dokumencie odstąpienia od umowy.
Oznacza to, że część kwoty jaką klient otrzymał w ramach wspomnianej promocji będzie uwzględniona jako kwota zwrotu za towary wyszczególnione w odstąpieniu od umowy.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz wzorcem umownym, o którym mowa w art. 3841 §1 Kodeksu cywilnego.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.senus.pl, prowadzony jest przez Senus Group.
4. Klient może skontaktować się ze sklepem za pomocą Działu Obsługi Klienta, czynnego w dni robocze, dostępnego pod adresem:
https://senus.pl/kontakt/
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.senus.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Na podstawie art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep informuje Klienta na jego żądanie, w formie wybranej przez Klienta, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Senus. Wysłanie żądania, o którym mowa w poprzednim zdaniu, następuje poprzez kliknięcie przycisku „WYPISZ SIĘ”, znajdującego się na dole wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter lub w przypadku jego braku – wiadomość zwrotną do kontakt@senus.pl.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z serwisu oraz składania zamówień. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedający przetwarza, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie profilu umożliwiającego korzystanie z witryny www.senus.pl. Klient posiadający założony profil może dokonać rejestracji indywidualnego konta Kupującego w ramach Sklepu.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Senus Group może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu poprzez dezaktywację konta Klienta w Sklepie, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient:
a. podał w Formularzu rejestracyjnym w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c. dopuścił się innych zachowań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Senus Group.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody Senus Group. W przypadku braku wyraźnej zgody wskazanej w zdaniu poprzedzającym indywidualne konto Kupującego nie zostanie zarejestrowane, a w przypadku dokonania rejestracji – zostanie dezaktywowane ze skutkiem natychmiastowym.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań sprzecznych z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Senus Group,
e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, w razie wątpliwości uznaje się nie za ofertę, lecz jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego o właściwościach Towaru, o którym mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.senus.pl, dokonać wyboru danego towaru będącego w ofercie Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Klient ma możliwość dokonania zakupu po założeniu profilu na stronie www.senus.pl. Klient może założyć profil bez dokonania rejestracji. Realizacja Zamówienia wobec Klienta, który założył profil bez dokonania rejestracji, nastąpi po dokonaniu przez niego zapłaty.
4. Klientom, którzy dokonali rejestracji i założyli profil przez Formularz rejestracyjny, przysługują szczególne uprawnienia: możliwość wyboru dodatkowych form wysyłki Towarów, możliwość dokonywania Zamówień w drodze przedsprzedaży (preorder), możliwość korzystania z czasowych ofert specjalnych, kierowanych tylko do zarejestrowanych Klientów Sklepu.
5. Klientom, którzy nie dokonali rejestracji, nie przysługują uprawnienia wyrażone w pkt. 4.4. Ponadto zobowiązują się do dokonania zapłaty przed wysłaniem Towaru przez Sprzedającego.
6. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”, równoważnego ze złożeniem Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy,
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 
10. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie regulaminu przed złożeniem przez niego Zamówienia poprzez udostępnienie treści akceptowanego regulaminu w formie pliku możliwego do pobrania po kliknięciu w odnośnik „Regulamin do pobrania”.
11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Senus Group Umowy sprzedaży.
12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Dziękujemy za złożenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
13. Umowę traktuje się za zawartą w chwili doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, w tym przed złożeniem Zamówienia, w formie, która umożliwi Klientowi trwałe utrwalenie Regulaminu, a także poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

5. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i nie jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich lub innych dostawców przesyłek, którzy zostali wymienieni w momencie dokonywania Zamówienia.
3. Koszty dostawy zostają przedstawione w momencie dodania Towaru do Koszyka. Koszty dostawy zostaną wskazane również w podsumowaniu opisanym w pkt. 4.7 niniejszego Regulaminu. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od rodzaju konkretnego Zamówienia, w szczególności od wielkości przesyłki, wagi, miejsca wysyłki i sposobu płatności.
4. W przypadku gdy rodzaj dostawy nie jest dostępny dla danego Towaru lub Zamówienia, w szczególności ze względu na ograniczenia wielkościowe lub wagowe przesyłki, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
5. Przewidywany okres realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Czas realizacji dostawy uzależniony jest w szczególności od stanu magazynowego Sprzedającego, godziny złożenia Zamówienia przez Kupującego, a także ilości realizowanych w danej chwili Zamówień przez firmę kurierską. Sprzedający podkreśla, że czas realizacji zamówień może być różny dla każdej z wybranych form dostawy Towaru. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji dostawy powyżej 7 dni roboczych Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego (w formie telefonicznej lub e-mailowej).
6. Przewidywany termin realizacji, wskazany w poprzednim ustępie, nie dotyczy sprzedaży rzeczy przyszłych, które mają zostać wykonane w skonkretyzowanym indywidualnie w Zamówieniu terminie, a także w przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług. Przewidywany termin realizacji, wskazany w uprzednim ustępie, nie obowiązuje ponadto w przypadku tzw. przedsprzedaży (preorder) W każdym z powyższych przypadków Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

6. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Informacja o cenie, która jest podawana na stronie Sprzedającego, jest wiążąca od momentu, w którym Klient otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail, o którym mowa w pkt. 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewem na numer konta bankowego 69 1090 2590 0000 0001 4416 8691
b. płatnością w systemie Przelewy24 lub PayPal
4. Forma płatności dopuszczalna dla danej transakcji zależy od rodzaju zakupionego Towaru, a także od sposobu rejestracji w Sklepie. W każdym przypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Każdemu Klientowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem sklepu Senus. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa: a) po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Kupującego – dotyczy Kupujących nie zarejestrowanych za pomocą Formularza rejestracji, o czym mowa w pkt. 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, b) po upływie 60 dni od dnia dostarczenia Towaru do Kupującego – dotyczy Kupujących zarejestrowanych za pomocą Formularza rejestracji, o czym mowa w pkt. 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności Towaru – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które powinno zostać wysłane na piśmie na adres sklepu lub w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@senus.pl oraz dostarczyć zamówiony Towar do Sprzedającego.
5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeśli został podany w przesłanym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa pkt. 7 ust. 1.4 niniejszego Regulaminu.
6. W zależności od przysługującemu Kupującemu okresu do odstąpienia od umowy, o czym jest mowa w pkt. 7 ust. 2 lit. a i b niniejszego Regulaminu, Kupujący jest zobowiązany do wysłania oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy i otrzymania zwracanego towaru zgodnie z pkt. 2.4 niniejszego Regulaminu. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Towar powinien zostać niezwłocznie odesłany przez Kupującego na adres: Senus.pl MAGAZYN CENTRALNY, ul. Stefana Batorego 19/6, 38-400 Krosno.
3. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Kupującego do Sklepu.
4. Sprzedający informuje, iż jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru wysłanego na adres kontakt@senus.pl.
5. Towar, który Kupujący zwraca Sprzedającemu, powinien zostać opakowany w taki sposób, aby w trakcie transportu, w najwyższy z możliwych sposobów, została zniwelowana możliwość uszkodzeń.
6. W przypadku Umownego terminu odstąpienia zwracany towar musi zostać przesłany w stanie niezmienionym, tzn. musi posiadać oryginalne metki, etykiety, naklejki itp., a także powinien być zapakowany w oryginalne kartony, pudełka, etui lub innego rodzaju opakowania, w których został przesłany, a także nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży wyłącznie na adres: Senus.pl MAGAZYN CENTRALNY, ul. Stefana Batorego 19/6, 38-400 Krosno.
7. Powyższe nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia przez Kupującego charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych w Sklepie rzeczy.

3. Wyłączenia od odstąpienia od umowy:
1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować pisemnie na adres: Senus.pl, ul. Stefana Batorego 19/6, 38-400 Krosno lub drogą mailową na adres kontakt@senus.pl. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wady i przedmiot reklamacji, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub inne żądanie wynikające z przysługujących uprawnień, a także datę i oznaczenie Zamówienia. Wymogi wskazane w poprzednim zdaniu nie są wiążące, należy traktować je jako zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem proponowanej treści pisma reklamacyjnego.
3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Towaru wyłącznie na adres: Senus.pl MAGAZYN CENTRALNY, ul. Stefana Batorego 19/6, 38-400 Krosno
4. Sprzedający oświadcza, że nie jest producentem części Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@senus.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami
1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
2. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
3. W razie przesłania Towaru do Klienta nie będącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy). Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

9. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1. Sklep nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentami, związanych z działalnością Sklepu, z zastrzeżeniem procedury reklamacyjnej wyrażonej w pkt. 8.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
4. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
5. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami w drodze Umowy sprzedaży.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

https://senus.pl/wp-content/uploads/2020/08/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

——————————————–
Wszystkie treści, materiały, zdjęcia oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością spółki Senus, właściciela marki Senus, i są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie bez pisemnej zgody, zarówno w całości jak i częściach jest zabronione.